Reklama
Reklama

Výchova a vzdělávání

Školní vzdělávací program "Se sluníčkem ku zdraví"

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole", Robert Fulghum

Cíl programu:    Vychovávat děti ke zdraví a zdravému způsobu života.

 • Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
 • Vytvářet předpoklady k získání samostatnosti, k rozvoji učení a poznávání v reálných souvislostech.

Prostředky k realizaci výchovy dětí ke zdraví a zdravému způsobu života:

 1. Otužování dětí -  řídit se vlastním programem otužování vzduchem, metodickým návodem  k  pravidelnému saunování dětí a předplavecké výuce dětí
 2. Duševní pohoda - posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dítěte, chránit je tak před stresovými situacemi
 3. Zdravá výživa -  zajišťovat optimální podmínky pro zdravý růst a vývoj organismu, vedoucí k obranyschopnosti proti vnějším a vnitřním vlivům
 4. Spontánní hra -  vytvořit dostatečný prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, která je hlavní činnností dítěte a vychází z jeho přirozených potřeb a zájmů
 5. Sociální klima -  vytvářet v MŠ prostředí důvěry, úcty, spolupráce mezi všemi zaměstnanci, duševní pohoda
 6. Ve své práci s dětmi využívat projektu "Zdravá MŠ " Miluše Havlínové

  

Předplavecká výuka

Předplavecká výukaPředplavecká výuka probíhá na Plovárně Luhačovice, zajišťuje ji Plavecká škola Uherské Hradiště. Se souhlasem rodičů se jí zúčastní děti z  III., V. a VI. třídy.

Rozvrh hodin plavání:

 • 9. 9. 2019 - 16. 12. 2019 v 10,00 - 10,45 hodin

Cílem předplavecké výuky je vštěpovat dětem základní hygienické návyky, seznámit je s vodou a přivykat na pravidelný pobyt ve vodě i pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody. Nenásilnou formou se seznámí s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou.

 

Zájmové kroužky

Zájmové kroužkyKde? v budově MŠ

 •   Grafomotorika - pod vedením p. uč. Mileny Kafkové
 •   Flétna - pod vedením paní učitelky Petry Mlíčkové

 

Logopedická péče


Logopedická péče představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální pedagogiky. V naší škole je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, a to v logopedické třídě. Logopedická péče zlepšuje podmínky úspěšného vzdělávání dětí s poruchami komunikace a jejich inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu.

V této oblasti spolupracuje mateřská škola se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně.

Do logopedické třídy jsou ředitelkou mateřské školy zařazovány děti na základě doporučení SPC a souhlasu zákonného zástupce dítěte. Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám dětí.

 

Pravidelné akce pro děti a rodiče v rámci školního roku

 • Týden mobility
 • Týden lázeňství
 • Tvořivé dílny
 • Veselé dýňování
 • Setkání ke Dni matek
 • Projekt Den země
 • Pasování na školáky


Další akce pro děti a rodiče jsou plánovány v jednotlivých třídách.

Pravidelně máme v mateřské škole divadelní představení, spolupracujeme s MěDK Elektra, Městskou knihovnou, Základní školou, plnírnou Vincentka, ZUŠ a dalšími organizacemi města.