Reklama
Reklama

Články

Silničáři začnou opravovat ulici Hradisko


25. 5. 2018

Rekonstrukcí projde v tomto roce 650 metrů dlouhý úsek silnice, která stoupá z centra Luhačovic k městskému hřbitovu a směřuje na Kladnou-Žilín. Bude zde vybudována také 56 metrů dlouhá opěrná zeď. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 28. května a dokončeny budou nejpozději do 30. listopadu. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s rozdělením na tři úseky. Při stavbě pilotové stěny bude jízdní pruh dočasně rozšířen položením železobetonových silničních panelů.

„Náklady přesáhnou 10 milionů korun. Jde o jednu ze staveb, která bude letos financována s využitím prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

„Úsek silnice, jehož rekonstrukci jsme připravili, je v Luhačovicích důležitou přístupovou cestou k centrálnímu městskému sportovišti, ke hřbitovu a současně spojuje Luhačovicko s oblastí Bojkovicka,“ řekl Bronislav Malý, ředitel ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/496 v Luhačovicích, ulice Hradisko, včetně vybudování nové pilotové stěny. Začátek rekonstrukce se nachází v místě křižovatky se silnicí II/492, konec v místě u zdi městského hřbitova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 650 metrů.
Rekonstrukce bude spočívat v odfrézování živičných vrstev vozovky v tloušťce 10 centimetrů a v jejich nahrazení novými vrstvami. V místech s nedostatečnou únosností podloží bude provedena jeho sanace. Stejná konstrukce vozovky bude zhotovena i v místech rozšíření ve směrových obloucích vozovky o malých poloměrech. Odvodnění bude řešeno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky a podélným odvodňovacím proužkem podél betonových obrub, který bude tvořen betonovou přídlažbou.

Součástí stavby je osazení betonové silniční obruby podél silnice II/496, dále vybudování pilotové opěrné zdi v délce 56 metrů se svodidly. V úseku o délce 120 metrů bude svah stabilizován zajištěním odvodnění paty svahu. Bude také samozřejmě provedeno nové dopravní značení.

Souběžně s touto stavbou ŘSZK bude město Luhačovice rekonstruovat chodník, pokládat nové obruby a realizovat napojení místních komunikací a vjezdů. Dojde i ke zrušení nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupu na svahu nad silnicí a realizována bude jeho náhrada kabelovým vedením pod silnicí. Investorem přeložky vedení je společnost E.ON.

 

Autor: Zlínský kraj

Mohlo by vás zajímat