Reklama
Reklama

Seznámení a historie

Logopedická třída byla v mateřské škole Luhačovice zřízena v září 2010. Reagovali jsme tím na zvyšující se výskyt vad výslovnosti u dětí předškolního věku. Vzhledem k výborným výsledkům, je logopedická třída opakovaně zřízena i v letošním školním roce.

Činnost logopedické třídy je vykonávána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění.

Logopedická péče představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální pedagogiky. V mateřské škole Luhačovice je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, a to ve třídě samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Logopedická péče zlepšuje podmínky úspěšného vzdělávání dětí s poruchami komunikace a jejich inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Při zajišťování podmínek integrace a inkluze dětí s vadami řeči spolupracuje s mateřskou školou Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené a vady řeči, Zlín. Poskytuje dětem přímou speciálně – logopedickou intervenci v souladu s individuálními vzdělávacími plány.

Dokumentace o průběhu logopedické péče dětí je vedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v platném znění.

Do logopedické třídy jsou ředitelkou školy zařazovány děti na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a doporučení SPC.

Logopedická třída má nejméně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám dětí. Menší počet zapsaných dětí umožňuje zvýšenou individuální péči. Během školního roku je možná výměna dětí.

Individuální logopedie se zaměřuje komplexně na rozvoj všech jazykových rovin a probíhá v oddělené místnosti – „hovorně“. Skupinová logopedie probíhá během přímé výchovné práce učitelky. Pracovní doba učitelek je rozvržena tak, aby byla zajištěna individuální logopedická péče dětí.

Každý měsíc probíhají individuální konzultace s rodiči a to vždy každé sudé úterý a středu. Rodiče jsou průběžně informováni o výsledcích nápravy vad výslovnosti jejich dětí. Doma procvičují podle tzv. „úkolníčků“, kam jsou dětem zapisována cvičení výslovnosti. Nemusí s dětmi dojíždět do odborných poraden. Individuální logopedická péče, jiná odborná vyšetření i vyšetření školní zralosti dětí probíhá v prostředí mateřské školy, které je dětem blízké.

V logopedické třídě probíhá výchovná práce tak, jak v běžných třídách. Jsou zde realizovány projekty předplavecké výuky, saunování, otužování, děti se účastní akcí pořádaných školou, konají se zde akce pro děti a rodiče. Nad rámec těchto aktivit je dětem věnována denně skupinová a individuální logopedická péče.

Logopedická třída je kvalitně vybavena potřebnými pomůckami a didaktickým materiálem. Mateřská škola získala v rámci Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“ částku 37 503 Kč. Z těchto finančních prostředků byla vybavena hovorna a rozšířena byla knihovna a didaktický materiál.

V rámci projektu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“ získala mateřská škola částku 20 800 Kč a pořídila pomůcku „Klokanův kufr“.

Novou sedačku, knihovnu, relaxační koutek a dětské knihy jsme pořídili díky Speciálnímu grantu Nadace Synot 2015 ve výši 20 000 Kč.

V roce 2016 jsme získali prostřednictvím Speciálního grantu Nadace Synot částku 15 000 Kč a logopedická třída byla vybavena dalšími technickými a didaktickými pomůckami, odbornou literaturou a výukovými programy.

Každým rokem je v logopedické třídě pořádán Den otevřených dveří. Případní zájemci či veřejnost má možnost se podívat, jak probíhá individuální či skupinová logopedická péče.

V následujících letech se budeme snažit zkvalitňovat práci logopedické třídy, abychom i nadále dosahovali co nejlepších výsledků v oblasti nápravy vad výslovnosti dětí.