Reklama
Reklama

Seznámení a historie

 

Logopedická třída byla založena v září 2010. Mateřská škola tímto reagovala na zvýšenou poptávku po službách klinických logopedů v lázeňském městě Luhačovice. Určená je dětem s řečovými potížemi s odloženou školní docházkou, předškolního věku i mladším. Zakládajícími učitelkami/logopedickými asistentkami byly, pod vedením paní ředitelky Bc. Jany Malaníkové, Mgr. Šárka Machálková Kofroňová a Bc. Blanka Novosádová.

V prvním roce po založení bylo ve třídě 12 chlapců. Intenzivně jsme s nimi pracovaly nejenom po stránce rozvoje komunikace, ale všestranně jsme tyto děti připravovaly k zápisu do základní školy. I v dalších letech byla v logopedické třídě vždy převaha chlapců.

Od školního roku 2011/2012 byl počet míst ve třídě navýšen na 14 dětí.

Od února 2014 byla logopedickým asistentkám upravena pracovní doba a začaly pracovat v souběhu. Jedna organizuje společné aktivity ve třídě podle třídního vzdělávacího programu a druhá s  dětmi individuálně cvičí. Tato cvičení se konají v místnosti, která se nachází v blízkosti třídy. Místnost jsme vybavily starším nábytkem a zrcadlem, které jsme získaly od dárce.

V září 2014 nastoupila do logopedické třídy nová paní učitelka/logopedická asistentka Mgr. Lucie Kropáčová. Třídu v tento školní rok navštěvovalo 14 chlapců s narušenou komunikační schopností různého rozsahu.

Děti v logopedické třídě nejsou v rámci akcí pořádaných v mateřské škole v ničem ochuzeny. Předškoláci se aktivně účastní plavání, saunují, otužují se, navštěvují divadelní představení, výstavy a další akce, které je připravují na vstup do základní školy. Nadstandardem k tomu všemu jsou logopedická péče a každý měsíc návštěva paní logopedky Mgr. Marcely Ševelové ze Speciálně pedagogického centra ve Zlíně, která logopedické asistentky metodicky vede. Z tohoto důvodu je v naší třídě intenzivnější kontakt s rodiči, aby náprava řeči byla co nejefektivnější. Děti mají i své sešity, tzv. Úkolníčky. Ty si nosí na víkendy domů, aby podle nich mohly pracovat i doma společně s rodiči.

V roce 2015 jsme získaly finanční dotaci 37 503,- Kč v rámci Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“ s názvem    „Papoušek je kamarád, chce si s námi povídat“, a tímto jsme mohly vytvořit zázemí pro individuální logopedickou péči, tzv. Logopedickou hovornu. Tu jsme nechaly vymalovat, vybavily kobercem a na míru vyrobeným nábytkem. Z této dotace jsme také obnovily knihovnu a rozšířily didaktický materiál pro práci s dětmi. Jako motivační pomůcku jsme dětem zakoupily i tablet, s kterým pracují pod dohledem logopedické asistentky.

Díky Rozvojovému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl vypsán v roce 2015, jsme v rámci projektu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“ získaly částku

20. 800,- Kč.  Díky tomu jsme pořídily pomůcku s názvem Klokanův kufr. Jde o kompenzační pomůcku, která dětem umožňuje širokou škálu zábavných cvičení, která jim pomáhají rozvíjet jednotlivé smysly a dovednosti potřebné k samostatnému projevu.

Třetím projektem, se kterým jsme uspěly, byl Speciální grant Nadace Synot 2015, který vyhlásila Nadace Synot senátora Iva Valenty. Díky tomuto grantu jsme získaly 20 000,- Kč, za které jsme do logopedické třídy pořídily odpočinkovo-relaxační zázemí - tedy sedačku, knihovnu, relaxační koutek, doplnily jsme i knihy pro děti. 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil také první Den otevřených dveří. Zájemci z řad budoucích žáčků logopedické třídy, či pouzí zvědavci, měli možnost se podívat, jak probíhá individuální práce s dětmi, seznámit se s pomůckami, které využíváme a také se na cokoliv zeptat přítomných učitelek.

V následujících letech chceme pokračovat ve zlepšování podmínek a materiálního vybavení logopedické třídy. Rády bychom v budoucnu vybavily logopedickou hovornu počítačem a tiskárnou. Dále se pokusíme získat dotační příspěvek na interaktivní tabuli pro děti, která by jim zpříjemnila a zefektivnila vzdělávání. Tímto bychom chtěly oslovit i případné sponzory z řad fyzických či právnických osob. Vděčné budeme za jakoukoliv podporu.

Způsob řeči je obrazem ducha. (Seneca Lucius Annaeus)

Mgr. Šárka Machálková Kofroňová

Mgr. Lucie Kropáčová